فرایند پذیرش مقالات

مقالات این نشریه از طریق دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی تأمین می گردد