صدور گواهی

گواهی تمام اعضای هیئت تحریریه نشریات انجمن های علمی به کارتابل ایشان یا مدیر گروه مربوطه ارسال گردیده است.